Tutkimus | Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma | Helsingin yliopisto (2023)

Opiskella

Kaksivuotisella, 120 opintopisteen maisteriohjelmalla on vahva kehitysnäkymä. Se tarjoaa opiskelijoille kattavat tutkimusnäyttöön perustuvat valmiudet terveydenhuollon ymmärtämiseen, tutkimiseen ja kehittämiseen – esimerkiksi käytännön hoitotyön tai laajojen terveydenhuollon prosessien toteuttamiseen.

Miksi terveystieteiden kehittämismaisteriohjelma?

Terveydenkehityksen maisteriohjelma kouluttaa terveydenhuollon asiantuntijoita tutkimusnäyttöön perustuen. Monitieteinen ohjelma toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Terveystieteiden maisteriin johtava ohjelma tarjoaa laajan valikoiman lähestymistapoja terveydenhuollon tutkimiseen, ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Opiskelija alkaa suunnitella ja toteuttaa kliinisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittämishankkeita.

Ohjelma keskittyy terveystieteiden tietopohjaan, keskeisiin terveysalan tutkimusmenetelmiin sekä terveysalan tutkimusalueiden edistämiseen. Maisteriohjelmassa otetaan käyttöön terveysalan tutkimukseen perustuvan kehittämisen ja osaamisen poikkitieteellinen opiskelu.

Pätevyystavoitteet

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelman suoritettuaan valmistuva voi

 • soveltaa ja arvioida kriittisesti monitieteistä tutkimustietoa terveydenhuollon kehittämisessä.
 • edistää näyttöön perustuvaa toimintaa, tutkimukseen perustuvaa päätöksentekoa ja tietopohjaista johtamista.
 • soveltaa systeemiajattelun, prosessiajattelun ja kehitystyön periaatteita omassa toiminnassasi terveydenhuollon ammattilaisena, ohjaajana, kehittäjänä tai tutkijana.
 • analysoida ja arvioida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakennetta ja kokonaisuutta, yleisiä toimintaperiaatteita ja palveluiden tuotantoa sekä järjestelmän että asiakkaan näkökulmasta.
 • työskennellä tehokkaasti monitieteisessä ja tieteellisessä tiimissä.
 • käynnistää, toteuttaa ja raportoida tutkimus- tai kehityshankkeita monitieteisen työryhmän jäsenenä tuottaen siten tutkimusnäyttöä terveydenhuollon kehittämiseen.
 • noudattaa tutkimus- ja kehityshankkeissa hyviä tieteellisiä käytäntöjä koskevia tutkimuseettisiä ohjeita, potilastietolakia sekä lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.
 • edistää hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja hoidon tehokkuutta yhteistyössä ammattilaisten, potilaiden/asiakkaiden ja tutkijoiden kanssa.
 • soveltaa kestävään kehitykseen liittyviä tietoja ja taitoja monialaisessa ja poikkitieteellisessä työssä oman alansa asiantuntijana.
Osaamisen kohdealueet

Tämän tutkinnon suoritettuaan terveystieteiden maisteri voi

 • Arvioi tietoa kriittisesti ja analyyttisesti
 • Työskentele tehokkaasti monialaisissa ja monialaisissa tiimeissä ja ryhmissä arvostaen kaikkien tiimin jäsenten työpanosta
 • Viestit työyhteisössä suullisesti, kirjallisesti ja verkkokeskusteluissa
 • Se edistää vuorovaikutusta monikulttuurisessa terveydenhuollossa niin potilashoidossa kuin työyhteisöissäkin.
 • Antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä edistää työyhteisön palautekulttuuria.

Tämän tutkinnon suoritettuaan terveystieteiden maisteri voi

 • Tee systemaattinen haku tutkimusaiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta ja kirjoita sen pohjalta kirjallisuuskatsaus.
 • Hallitsee tilastollisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä sekä tapoja arvioida tutkimuksen validiteettia ja luotettavuutta.
 • Tunnista tutkimusongelmat, muotoile tutkimushankkeen (väitöskirjan) tarkoitukseen sopiva(t) tutkimuskysymykse(t) ja valitse sopiva tutkimusmateriaali ja -menetelmä.
 • Arvioi tutkimusaiheeseen liittyviä eettisiä ulottuvuuksia, valmistelee tutkimushankkeen (väitöskirjan) alustavan eettisen arvioinnin ja noudata tutkimuksen eettisiä periaatteita hankkeiden toteutuksessa.
 • Analysoi ja tulkitse tutkimustuloksia ja vertaile niitä aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen.
 • Se esittää tutkimusaineistoa tieteellisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Tämän tutkinnon suoritettuaan terveystieteiden maisteri voi

 • Pohdiskele omaa toimintaansa terveydenhuollon asiantuntijana (heijastava ammattilainen)
 • Käyttää palautetta ja haastavia tilanteita itsensä kehittämiseen tai ammatilliseen kehittymiseen.
 • Tunnistaa saamansa palautteen avulla omat oppimistarpeensa ja rakentaa näiden pohjalta omia osaamistavoitteitaan (itseohjautuva oppiminen).
 • Hanki ja ylläpitää tarvittavat tiedot, taidot ja pätevyys.
 • Ole rakentavassa vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa.
 • Luo uusi oppimiskulttuuri ja yhteisö, jossa eri ammattilaisten osaamista arvostetaan.
 • Se edistää uusien oppimisympäristöjen, kuten simulaatioiden, digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöä työyhteisössään.
(Video) Tutustu kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan | Helsingin yliopisto
opetussisältöä

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma on 120 opintopistettä ja johtaa terveystieteiden maisteriin (TtM).

Opiskelija suorittaa kaksi vaihtoehtoista 25 opintopistettä (yhteensä 50 op). Vaihtoehtoisia suuntautumisopintoja tarjotaan Helsingin yliopiston täydennyskoulutustarjonnassa. Ne on myös mahdollista suorittaa jo ennen tutkinto-oikeutta maksullisina jatko-opinnoissa.

Kaikille yhteiset syventävät opinnot ovat 60 opintopistettä. Näitä ovat maisterin seminaarit, pro gradu -tutkielmat ja menetelmäopinnot sekä kehittämis- ja johtamisopinnot.

Lisäksi suoritetaan valinnaisia ​​opintoja 10 op.

Diplomin rakenne

Opiskelija valitsee kaksi 25 op:n (yhteensä 50 op) opintojaksoa seuraavista vaihtoehtoisista opintojaksoista:

 1. Hoitotyön kliininen tiede terveydenhuollon opintoyksikön kehittämisessä 25 op
 2. Väestönterveyden opintojakso 25 op
 3. Monitieteinen erikoistuminen terveys- ja sosiaalialan opintojakso 25 op

Syventävät opinnot sisältäen 60 op

 • Väitöskirja30 op
 • Kehittämis- ja johtamisopinnot ja harjoittelu 15 op
 • Metodologian opinnot 15 op

Valinnaiset syventävät opinnot vähintään 10 op

Kuvataan tutkinnon rakenne ja tarkemmat tiedot opintojaksoista.Tutkinnon laajuus ja tutkintorakennesivulta löydät alustavan opetussuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024Mistä löydän opintotarjouksen?sivulta.

Vaihtoehtoiset opintoyksiköt

Kliinisen terveydenhoitotieteen opintojaksossa opit näyttöön perustuvasta terveyden kehittämisen toiminnasta. Lisäksi tutustumme tehokkaiden toimenpiteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä laadukkaan hoitotyön ja potilasturvallisuuden avainkysymyksiin. Opintojaksossa tarkastellaan kliinisen hoitotyön digitalisoinnin mahdollisuuksia sekä digitaalisten palveluiden, prosessien ja tuotteiden näyttöön perustuvaa kehittämistä, toteutusta ja arviointia. Kurssin aikana opiskelijan akateeminen kliininen kokemus kehittyy.

Pätevyystavoitteet

 • Opiskelija osaa kehittää näyttöön perustuvaa kliinistä hoitotyötä ja osaa toteuttaa ja arvioida interventioita sekä arvioida hoidon laatua.

 • Opiskelija osaa hyödyntää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa ja osaa osallistua digitaalisten palveluiden, prosessien ja tuotteiden näyttöön perustuvaan kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin.
 • Opiskelija osaa soveltaa eri tieteenalojen tutkittua tietoa työskennellessään kliinisen hoitotieteen asiantuntijana terveydenhuollon vaativissa asiantuntijatehtävissä ja monitieteisissä kehittämistehtävissä.

Opintopaketti sisältää seuraavat kurssit

 • Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva kehitys TERV-111
 • Kliinisen hoitotyön interventioiden toteutus ja arviointi TERV-112
 • Kliinisen hoitotyön digitalisointi TERV-113
 • Kliinisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus TERV-114
 • Kliinisen kokemuksen kehittäminen TERV-115
(Video) Tutustu Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan | Helsingin yliopisto

Väestönterveysmoduuli (25 op) antaa valmiuksia ymmärtää terveyskysymyksiä väestötasolla, niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisella tasolla. Kursseilla esitellään yleiskäsitteitä ja perustaitoja sekä itse syventävien kurssien aihealueita.

Pätevyystavoitteet

 • Opiskelija osaa kuvata ja vertailla eri tekijöiden, kuten ympäristöllisten elämäntapojen ja sosiaalisten tekijöiden, kuten kansantautien ja terveyserojen riskitekijöitä, merkitystä.
 • Opiskelija osaa lukea kriittisesti epidemiologisia tutkimuksia. Ymmärtää epidemiologian pääkäsitteet, mitta-asteikot ja tutkimusasetelmat.
 • Opiskelija ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden olennaisena osana nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja osaa toimia monikulttuurisessa työyhteisössä ja eritaustaisten asiakkaiden kanssa.
 • Opiskelija osaa ymmärtää yksilöiden ja yhteisöjen ruoankulutukseen vaikuttavat tekijät, selittää suomalaisten ruuankulutuksen, ravinnonsaannin ja ravitsemushaasteet sekä perustella eri ravitsemussuositusten pääpiirteet.
 • Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen asioiden monimutkaisuuden ja niihin liittyvät muutokset, prosessit, ilmiöt ja mahdolliset ratkaisut Ymmärtää kestävän kehityksen asioiden vaikutuksen erityisesti terveydenhuollon ja terveyden näkökulmasta.

Opintopaketti sisältää seuraavat kurssit

 • Väestön terveys: terveyden edistäminen ja eriarvoisuus TERV-161
 • Johdatus TERV-162 epidemiologiseen tutkimukseen
 • Kestävä terveydenhuolto ja globaalit terveysuhat TERV-163
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kulttuurinen monimuotoisuus TERV-164
 • Julkinen ravitsemus HNFB-121

Terveys- ja sosiaalialan monitieteisessä erikoistumisessa esitellään monitieteisesti Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä järjestelmän johtamisen, kehittämisen ja uudistamisen keskeiset kysymykset. Opintojaksoilla tarkastellaan Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, palvelujohtamisen perusteita, palvelukoordinaatiota, monialaista palveluyhteistyötä sekä terveyden sosiaalisia tekijöitä. Maisteritason opintokokonaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, alalle suuntautuville muiden alojen ammattilaisille sekä terveyden ja sosiaalihuollon tutkimuksen ja johtamisen ja hoidon kehittämisen maisteriohjelmien perustutkinto-opiskelijoille.

Pätevyystavoitteet

Opintokokonaisuus antaa yleiskatsauksen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden ja toimintatapojen muutoksista Suomessa sekä niiden vaikutuksista palveluiden työhön ja johtamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistautumaan

 • Suomen terveys- ja sosiaalijärjestelmän pääpiirteet, rakenteet ja toimijat
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen keskeiset ilmiöt ja toimintatavat sekä niiden tutkimuksen keskeiset lähtökohdat
 • Terveys- ja sosiaalipalvelujen integroinnin ja digitalisoinnin tärkeimmät tavat ja haasteet Suomessa
 • monitieteisen yhteistyön muodot, toimintatavat ja haasteet palvelujen piirissä ja
 • tärkeimmät terveyden sosiaaliset tekijät ja niiden yhteydet terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Opintopaketti sisältää seuraavat kurssit

 • Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä SOTE-316 5 op
 • Monitieteinen ja poikkitoiminnallinen yhteistyö SOTE-318 5 op palvelujärjestelmässä
 • Palvelujen integrointi ja digitalisointi SOTE-317 5 op
 • Terveys- ja sosiaalihallinnon perusteet SOTE-322 5 op
 • Terveyden sosiaaliset tekijät SOTE-334 5 op
kursseja ja opetusta

Koulutusohjelmassa sovelletaan aktivoivia ja opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä, joissa opiskelijat valmistautuvat opetukseen harjoitusten ja tehtävien avulla, tekevät tehtäviä pienissä poikkitieteellisissä ryhmissä, joissa sovelletaan tietoa ja ratkaistaan ​​todellisia tapauksia. Opetuksessa käytetään digitaalista oppimisympäristöä, simulaatioita ja virtualiteettia.

Opinto-ohjelma on vahvasti tulevaisuuteen suuntautunut ja keskittyy jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Osaamisen kehittämisen arvioinnissa painotetaan muotoilevaa arviointia, rakentavaa palautetta ja sen systemaattista dokumentointia. Arviointi suoritetaan sähköisesti.

Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan työelämään suuntautuminen ja mahdollisuus integroida opinnot osaksi itse terveysalan kehitysprosesseja.

Opintoihin kuuluvat pakolliset työelämäopinnot ja työharjoittelu. Harjoittelupaikkoja voivat toimia esimerkiksi julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin organisaatiot, tutkimuslaitokset sekä sosiaali- ja terveysministeriöt.

Tutkinto on mahdollista suorittaa ohjeellisessa ajassa (TtM 2 vuotta) päätoimisesti opiskelun ohessa. Noin puolet opinnoista voidaan suorittaa verkkokursseina ja/tai itsenäisesti opiskelemalla.

(Video) FINSCI - hankkeen puolivälijuhla

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Seuraavien opetussuunnitelmayksiköiden kurssit ovat saatavilla Avoimen yliopiston akateemisessa tarjonnassa:​​​​​​​

1. Kliininen hoitotiede terveydenhuollon kehittämisen opintojaksossa 25 op, syksystä 2023 alkaen

 • Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva kehitys TERV-111
 • Kliinisen hoitotyön interventioiden toteutus ja arviointi TERV-112
 • Kliinisen hoitotyön digitalisointi TERV-113
 • Kliinisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus TERV-114
 • Kliinisen kokemuksen kehittäminen TERV-115

2. Väestönterveyden opintojakso 25 op, syksystä 2023 alkaen

 • Väestön terveys: terveyden edistäminen ja eriarvoisuus TERV-161
 • Johdatus TERV-162 epidemiologiseen tutkimukseen
 • Kestävä terveydenhuolto ja globaalit terveysuhat TERV-163
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kulttuurinen monimuotoisuus TERV-164
 • Julkinen ravitsemus HNFB-121

3. Terveys- ja sosiaalialan monitieteellinen erikoistuminen opintojakso 25 op

 • Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä SOTE-316
 • Monitieteinen ja poikkitoiminnallinen yhteistyö SOTE-318-palvelujärjestelmässä
 • SOTE-317 Palveluintegraatio ja digitalisointi
 • Terveys- ja sosiaalihallinnon perusteet SOTE-322
 • Terveyden sosiaaliset tekijät SOTE-334

Lisää tarjouksestaAvoin yliopiston verkkosivumaisteriohjelmien Avoimen yliopisto-opintojen osiossa

ohjeiden kieltä

Maisteriohjelman opetuskieli on suomi, ja itseopiskelua voidaan järjestää myös ruotsiksi ja englanniksi.

Väitöskirja

Ohjelman opiskelijat suorittavat lopputyönä pro gradu -tutkielman. Opinnäytetyön kirjoittamista tuetaan maisterin seminaarissa ja mentoroitujen vertaisoppineiden kommenteilla.

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää tutkimuksen edellyttämiä perustaitoja. Näistä tärkeimmät ovat kyky itsenäisesti etsiä tietoa, olemassa olevan tiedon hajottaminen ja kriittinen arviointi sekä tiedon itsenäinen tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi opinnäytetyössä harjoitellaan projektinhallintataitoja ja suurten kokonaisuuksien johtamista.

Opinnäytetyö on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

(Video) Tutustu Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan | Helsingin yliopisto
Jatko-opinnot

Voit suorittaa terveystieteiden tohtorin tutkinnon lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Helsingin yliopiston kampuksille tulvii uusia ja palaavia opiskelijoita joka syksy lukuvuoden alussa. Suurin osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat erityisesti monipuolista opiskelutarjontaa ja vertaisia ​​kotiyliopistossaan.

Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin Helsingin yliopistossa. Voit myös lukea opintojen alussa mukana olevista asioista.

Haluatko kysyä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opinnoista tai opiskelijaelämästä? Keskustele opiskelijoidemme kanssa ja saat vastaukset moniin kysymyksiin!

(Video) Helsingin sote-palvelut uudistuvat

FAQs

Mitä terveystieteiden maisteri tekee työkseen? ›

Terveystieteiden maisterit sijoittuvat hyvin koulutustaan vastaaviin töihin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia muun muassa terveysalan opettajina, hoitotyönjohtajina, erilaisissa asiantuntijatehtävissä, johtavina ylihoitajina, tutkijoina, kansainvälisissä tehtävissä tai projektitehtävissä.

Missä voi opiskella Terveystieteitä? ›

Terveystieteiden opintoja tarjoavat Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto. Hoitotieteen ja terveyden edistäminen opintoja löytyy Itä-Suomen yliopistosta. Terveystieteiden opiskelu ruotsiksi onnistuu Åbo Akademissa. Terveystieteiden opettajan opinnot voi käydä Oulun yliopistossa.

Voiko maisteri hakea maisteriohjelmaan? ›

Jos haluat jatkaa maisteriopintojasi sellaisessa maisteriohjelmassa, joka ei ole kandiohjelmasi maisterioptio, voit hakea erikseen maisteriohjelmaan opiskelijavalinnan kautta.

Kauanko maisterin tutkinto kestää? ›

Maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tavoitteellinen suoritusaika on 2 lukuvuotta. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevilla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pidemmässa ajassa (3 + 2 + 2).

Kauanko kestää opiskella Sairaanhoitajasta terveystieteiden maisteriksi? ›

Opintojen suoritusaika on 3,5 vuotta.

Mikä on terveystieteiden kandidaatti? ›

Terveystieteiden kandidaattiohjelmassa paneudutaan laaja-alaisesti ihmisen terveyteen, sairauteen ja toimintakykyyn eri-ikäisillä väestöryhmillä. Keskeisiä näkökulmia ovat liikunnan ja terveyden väliset yhteydet, ikääntyminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sekä kuntoutuksen merkitys.

Mitä kaikkea voi opiskella yliopistossa? ›

Tutustu yliopistojen eri alojen koulutustarjontaan Opintopolussa:
 • Humanistiset ja taidealat.
 • Kasvatusalat.
 • Kauppa, hallinto ja oikeustieteet.
 • Luonnontieteet.
 • Maa- ja metsätalousalat.
 • Palvelualat.
 • Tekniikan alat.
 • Terveys- ja hyvinvointialat.

Mitä vaaditaan maisterin tutkintoon? ›

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterintutkintoon sisältyy pro gradu -tutkielma. Maisterin tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä.

Mikä tulee maisterin jälkeen? ›

Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen yliopistossa voi tehdä jatkotutkinnon eli opiskella lisensiaatiksi tai tohtoriksi. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot liittyvät läheisesti yliopistossa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen. Lisensiaatin tutkinnossa laadit lisensiaatin tutkimuksen.

Kannattaako maisterin tutkinto? ›

Keskimäärin kyllä. Yliopistotutkinnon suorittaneet miehet ansaitsevat elämänsä aikana nettona noin 600 000 euroa enemmän kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneet miehet. Naisille korkeakoulutuksen suhteellinen tuotto on noin 400 000 euroa. Korkeakoulutettu elää siis keskimäärin puoli miljoonaa euroa rahakkaamman elämän.

Videos

1. Opiskelijat kertovat – Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
(University of Helsinki)
2. Tutustu Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan | Helsingin yliopisto
(University of Helsinki)
3. Tutustu maataloustieteiden kandiohjelmaan | Helsingin yliopisto
(University of Helsinki)
4. Tutustu kemian kandiohjelmaan | Helsingin yliopisto
(University of Helsinki)
5. Tutustu kielten kandiohjelmaan | Helsingin yliopisto
(University of Helsinki)
6. FinnBrain-tutkimus, Turun yliopisto: Lapsen stressi ja aivot
(FinnBrain tutkimus)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 10/11/2023

Views: 6379

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.